Meranie kozmického žiarenia zariadením SEVAN

, Autor:
Od 20. marca 2014 prebieha spojité meranie kozmického žiarenia (KŽ) zariadením s označením SEVAN na Lomnickom štíte v laboratóriu KŽ oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach. Ide o experimentálne zariadenie vyvinuté v Ústave fyziky Arménskej akadémie vied. Experiment umožňuje na tomto vysokohorskom pracovisku rozšíriť doterajšie dlhodobé spojité merania neutrónovým monitorom o detekciu ďalších sekundárnych produktov KŽ vznikajúcich v atmosfére. Tým sa rozširuje sieť meraní na stredných a nižších šírkach s cieľom získať nové poznatky o súvislostiach medzi kozmickým žiarením a efektmi tzv. kozmického počasia, respektíve s atmosférickými efektmi, o jeden významný merací bod.


Ide o experimentálne zariadenie vyvinuté v Ústave fyziky Arménskej akadémie vied. Experiment umožňuje na tomto vysokohorskom pracovisku rozšíriť doterajšie dlhodobé spojité merania neutrónovým monitorom o detekciu ďalších sekundárnych produktov KŽ vznikajúcich v atmosfére. Tým sa rozširuje sieť meraní na stredných a nižších šírkach s cieľom získať nové poznatky o súvislostiach medzi kozmickým žiarením a efektmi tzv. kozmického počasia, respektíve s atmosférickými efektmi, o jeden významný merací bod. Zakúpenie časti prístroja umožnili dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ ITMS 26220120029. K uvedeniu zariadenia do činnosti museli byť spravené viaceré mechanické a elektronické práce tak, aby sa na merania plne využila tak unikátna poloha Lomnického štítu ako aj tamojšia infraštruktúra Ústavu experimentálnej fyziky SAV. 

Autor: Karel Kudela, vedecký vedúci meraní kozmického žiarenia na Lomnickom štíte, ÚEF SAV Košice; zodpovedný za projekt ŠF “Centrum kozmického počasia: Vplyvy kozmického žiarenia” za ÚEF SAV