Spolupráca je prospešná pre všetkých

, Autor:
Výskumné laboratóriá, budované v spolupráci s ústavmi Slovenskej akadémie vied s finančnou podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, slávnostne otvorili 24. novembra na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na tlačovej besede za prítomnosti nielen novinárov, ale aj početného auditória zamestnancov univerzity i ústavov SAV (najmä Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu materiálového výskumu) sa v rôznych obmenách skloňovala ich tradične dobrá spolupráca.

Výskumné laboratóriá, budované v spolupráci s ústavmi Slovenskej akadémie vied s finančnou podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, slávnostne otvorili 24. novembra na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Na tlačovej besede za prítomnosti nielen novinárov, ale aj početného auditória zamestnancov univerzity i ústavov SAV (najmä Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu materiálového výskumu) sa v rôznych obmenách skloňovala ich tradične dobrá spolupráca. Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika prof. Pavol Sovák uviedol, že fakulta má vybudovaný veľmi dobrý vedecko-výskumný potenciál s kvalifikačnou štruktúrou zamestnancov, ktorá je podľa hodnotenia ARRA najlepšou v rodine prírodovedeckých fakúlt. Udržiava si popredné postavenie v SR v počte vedeckých výstupov na jedného tvorivého zamestnanca i v úspešnosti získavania grantových vedeckých projektov. „Za jednu z hlavných príčin úspešnosti fakulty vo vedecko-výskumnej považujem priam nadštandardnú spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Prináša predovšetkým v oblasti fyzikálneho i materiálového výskumu, biochémie, matematiky, ale aj ďalších disciplín budovanie spoločných pracovísk, riešenie spoločných grantov, vzájomnú participáciu na výchove študentov,“ zdôraznil prof. P. Sovák.

V súčasnosti fakulta participuje na budovaní šiestich centier excelentnosti, pričom na troch z nich sa podieľajú aj ústavy SAV. Konkrétne ide o Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (UPJŠ a Ústav experimentálnej fyziky SAV), ktoré sa venuje výskumu nových nekonvenčných materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, najmä pri veľmi nízkych teplotách, v silných magnetických poliach a vysokých tlakoch. Jedným z najdôležitejších zariadení centra je mikroskop na báze atómových síl (AFM), ktorý dokáže „vidieť“ jednotlivé atómy. Ďalším je CKV – Centrum kozmických výskumov (Astronomický ústav SAV, ÚEF SAV a UPJŠ), ktoré skúma vplyv kozmického počasia a tretím nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (Ústav materiálového výskumu SAV, ÚEF SAV, Ústav geotechniky SAV a UPJŠ) a bude sa zaoberať hlavne štúdiom nanomateriálov. Najväčšou investíciou tohto centra bude nákup špičkového transmisného elektrónového mikroskopu, ktorý umožní pozorovanie detailov štruktúry nanomateriálov na atomárnej úrovni i analýzu chemického zloženia vzoriek. Malo by sa tak stať už v júli 2011. Prínosom pre všetkých zainteresovaných a najmä pre študentov bude aj nový študijný program v oblasti nanotechnológií, ktorý na fakulte už pripravujú.

Potom novinári, zástupcovia akademickej obce i ústavov SAV po symbolickom slávnostnom prestrihnutí pásky prorektorom UPJŠ prof. Jurajom Černákom, riaditeľom ÚEF SAV doc. Karolom Flachbartom a prof. Alexandrom Feherom z PF UPJŠ využili ojedinelú príležitosť pozrieť si v budove v areáli Park Angelinum laboratóriá centier Extrem a nanoCEXmat. Tie svojím prístrojovým a ďalším vybavením znesú porovnanie so špičkovými laboratóriami vyspelých krajín EÚ. Infraštruktúra týchto centier by sa mala stať súčasťou košického Kompetenčného centra pre progresívne materiály a technológie, ktorého projekt podalo konzorcium košických ústavov SAV a vysokých škôl pod vedením ÚMV SAV a majú byť doň zapojené aj priemyselné podniky. V súčasnosti sa čaká na schválenie projektu.

Radosť z rekonštrukcie priestorov majú aj pamiatkari, ktorí dohliadali na stavebné práce a vynovená budova i vnútorné priestory milo prekvapili aj ich.


Text a foto: Katarína Čižmáriková