Vláda SR schválila Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA

, Autor:
22.12.2014 - Schválením návrhu prezidentskej Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou vládou SR 17.12.2014 a po jej ratifikácii Slovensko vstúpi do programu PECS (Plan for European Cooperating State). Tým sa otvoria nové možnosti užšej spolupráce ústavov SAV na európskych vesmírnych iniciatívach, ktoré koordinuje Európska vesmírna agentúra (ESA).

Zmluva umožní prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s aktivitami ESA.

 

 

SAV nie je žiadnym nováčikom vo vesmírnom výskume. Do začiatku 90. rokov tento výskum zastrešoval na Slovensku program Interkozmos, po skončení jeho činnosti nastalo vákuum a od roku 2000 vesmírne aktivity koordinovala Komisia pre výskum a mierové využívanie vesmíru pri Rade vlády pre vedu a techniku. V roku 2006 bola Rada vlády zrušená a Komisia „de facto“ prestala existovať aj napriek viacerým reprezentačným povinnostiam v zahraničí, napr. High Level Space Policy Group v Bruseli, COPUOS pri OSN (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – Výbor Organizácie spojených národov pre mierové využívanie vesmíru) vo Viedni, COSPAR (Committe on Space Research – Výbor pre výskum vesmíru so sídlom v Paríži) atď., ktoré zabezpečovali najmä vedeckí pracovníci SAV, členovia Komisie pre výskum a mierové využívanie vesmíru, pôsobiacej pri SAV. Prehľad dosiahnutých výsledkov vo vesmírnych aktivitách na Slovensku je publikovaný v dvojročných intervaloch (od roku 1997) vo forme národných správ pre COSPAR, ktoré sú dostupné na: http://nccospar.saske.sk.

 

Od roku 2010 existuje Komisia SAV pre vesmírne aktivity (KSAVVA), ktorá je poradným orgánom Predsedníctva SAV v otázkach výskumu vesmíru a jeho využívania pre mierové účely, ako aj prenosu výsledkov kozmického výskumu a vývoja do priemyselnej praxe a výchovy mladej generácie. Riešenie komplexných úloh kozmického výskumu vyžaduje koordinovanú účasť pracovísk SAV, vysokých škôl, výskumných a vývojových organizácií a podnikateľských subjektov, čo potvrdzuje aj zloženie členov komisie. Predsedníctvo SAV schválilo v roku 2010 podporný program pre spoluprácu s ESA a finančne podporuje zapojenie riešiteľských tímov SAV do medzinárodných projektov zameraných na vesmírny výskum v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Vstup Slovenska do programu PECS predstavuje dosiahnutie jedného z dôležitejších míľnikov programu KSAVVA.

 

Možno očakávať, že ústavy SAV zapojením do programu PECS preukázateľne prispejú k napĺňaniu európskej vesmírnej politiky a zároveň prispejú aj k napredovaniu výskumu a rozvoju progresívnych inovačných technológií na národnej úrovni, čo je jedným zo základných cieľov tohto programu ESA. Predpokladáme, že do posudzovania priorít a do hodnotenia získaných výsledkov v programe PECS bude zapojená príslušná vedecká komunita na Slovensku a k objektívnosti procesu prispejú aj poprední vedci zo zahraničia, ktorí sú kompetentní posudzovať projekty pre jednotlivé vedecké smery.

 

Pripájame link: http://www.sav.sk/news/5631

 

J. Lapin, J. Feranec, K. Kudela