Pomaturitné štúdium astronómie

, Autor:
V školskom roku 2019/2020 bude otvorený 25. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA)

PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.


Formulár prihlášky: http://suh.sk/organizujeme/ /vzdelavanie/pomaturitne-studium-astronomie

Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 31. mája 2019 na adresu:

 

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo


Bližšie informácie:

T.č.: 035/245 11 10, 035/245 11 11, 035 245 11 02

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

 

Absolvent pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore astronómia je schopný samostatne vykonávať rôznorodé astronomické a meteorologické pozorovania a ich základné spracovanie. Je tiež spôsobilý vykonávať popularizačno-vzdelávaciu demonštračnú činnosť v odbore astronómia ako pracovník hvezdárne, planetária, osvetového zariadenia alebo ako vedúci astronomického krúžku.