Za Eduardom Pittichom

, Autor:
Po niekoľkomesačnej ťažkej chorobe ukončil 29. júna 2018 svoju pozemskú púť dlhoročný pracovník Astronomického ústavu SAV RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Narodil sa 15. júna 1940 v Bratislave. Štúdium astronómie ukončil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v roku 1962. Po absolvovaní základnej vojenskej služby sa zamestnal na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Bratislave, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 2010. Absolvoval zahraničné študijné pobyty v USA, Švédsku, Poľsku a ZSSR. Bol aktívnym účastníkom mnohých zahraničných konferencií.

 

Venoval sa štúdiu komét z rôznych aspektov (astrometria, pohyby v plazmových chvostoch, vplyv náhlych zjasnení na ich objavy, apod.), neskôr sa sústredil najmä na skúmanie dynamiky kometárnej populácie. Patril k priekopníkom používania modernej výpočtovej techniky v astronomickom výskume na Slovensku. K jeho najdôležitejším výsledkom patrí podiel na rozpracovaní teórie pohybu malých telies Slnečnej sústavy s uvážením negravitačných síl. Mal rozsiahlu spoluprácu s pracovníkmi Ústavu teoretickej astronómie v Leningrade (dnes Sankt Peterburg), s ktorými spoločne s profesorom Kresákom vydal v roku 1986 obsiahlu monografiu Catalogue of short-period comets. Svoje výsledky publikoval vo viac ako 150 odborných a vedeckých prácach. Vyškolil dvoch doktorandov a viedol alebo bol členom viacerých domácich a medzinárodných projektov. Dr. Pittich bol členom Medzinárodnej astronomickej únie, Európskej astronomickej spoločnosti i Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

 

Okrem vedeckej práce sa významne podieľal aj na popularizácii vedeckých poznatkov. Dr. Pittich bol v minulosti členom redakčnej rady časopisu Kozmos, dlhé roky viedol terminologickú komisiu Slovenskej astronomickej spoločnosti. Napísal niekoľko popularizačných kníh, najznámejšia je Obloha na dlani (spoluautor D. Kalmančok). V tejto oblasti jeho najvýznamnejším príspevkom je dlhoročné redigovanie Astronomickej ročenky vydávanej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

 

Za svoju činnosť bol viackrát ocenený – v roku 1987 Zlatou medailou ČSAV za rozvoj programu INTERKOZMOS, v roku 1988 Striebornou plaketou SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách a v roku 1966 ho ocenila Medzinárodná astronomická únia, ktorá pomenovala asteroid  1986 TN1 menom Pittich.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Za spolupracovníkov Ján Svoreň